La productivitat a les organitzacions a través del desenvolupament de les persones

Normalment quan es parla de productivitat a les empreses sempre es fa referència a un concepte que radica a productes realitzats per recursos emprats (mà d’obra, matèries primeres, maquinària, energia i capital) o a nivell macroeconòmica amb l’indicador PIB per càpita. En ambdós casos, l’eix central o generador són les persones, però en cap d’ells s’evidencia com a part essencial per a la seva millora.

Tot això redueix el concepte a la capacitat productiva des d’un punt de vista merament industrial, és a dir, quantes més i millors màquines, mà d’obra, processos i matèries primeres, millor serà la producció i més es produirà, però en cap cas es parla de capacitats i potencialitats humanes, és a dir, les persones en la seva essència desapareixen de l’equació per a ser elements generadors de major valor. I, per tant, entendre com a axioma aquest concepte impedeix posar en valor l’extraordinària potencialitat d’eficiència i abast que tenen les variables o dimensions humanes a la productivitat.

Després d’aquesta reflexió, proposem un model que sent les bases de la correlació entre les característiques laborals de la dimensió humana i la productivitat a la feina. Un model basat en el desenvolupament humà per a incrementar la productivitat, concretament emmarcat en 8 elements fonamentals:

  1. Lideratge
  2. Motivació
  3. Satisfacció
  4. Competències
  5. Participació
  6. Equip i relacions
  7. Formació i desenvolupament
  8. Cultura i valors

Aquest s’explica amb l’analogia d’una casa, amb tres parts estructurals diferenciades en base als 8 elements exposats, tal com es pot observar a la següent imatge:

Aquestes 3 parts que s’observen s’expliquen de la següent manera:

-Estratègia: amb l’estratègia es traça un camí que ha de ser vehiculat a través del lideratge d’una organització, un camí dissenyat per assentar les bases d’un conjunt d’elements per a aterrar de manera real i concreta. És a dir, tot el concepte ha de venir propulsat per un lideratge compromès i a llarg termini, perquè exigirà tenacitat i elements que ajudin a no desdibuixar ni perdre de vista els objectius fonamentals.

-Drivers: són els elements propulsors o canals per al desplegament de l’estratègia. És a dir, sense ells és impossible assolir la línia establerta i concretar els veritables motors de la productivitat humana perquè finalment s’interioritzin com a part natural a l’organització.

Aquests van des de l’assegurament de l’engagement, treballant la motivació, la satisfacció o la participació activa a la potenciació de les capacitats i la millora de la projecció (amb un pla de millora de competències i formació), fins a la creació d’atmosferes positives i favorables per a les relacions, potenciant el treball en equip en diferents àmbits.

-ADN: l’ADN serà la part final de tot un procés que evidenciï que tot l’anterior s’hagi assentat i, així, garantirà que tot l’anterior es percebi com a intrínsec a les persones de l’organització, que sigui una característica diferenciadora i d’inspiració que forgi els elements que l’uneixen: la cultura i els valors.

Aquests 3 blocs conceptuals que s’expliquen s’han de donar cronològicament perquè, des de l’estratègia que es traça a través del lideratge en un inici, vehiculada a través dels drivers, es consolidi una estructura potenciadora de la productivitat a través del desenvolupament de les persones i que aquesta romangui en el temps com una forma diferenciadora del clima laboral a través d’una cultura i valors de l’organització.

Una vegada traçat el model, la seva conceptualització i els elements que el composen, ens centrarem en cadascun d’ells, explicant-los i aterrant-ne la importància de cadascun.

Més informació sobre el servei Pivot >