Canvis a la normativa
Analitzem totes les claus al complet

La Reforma laboral 2021 substitueix el marc anterior vigent des de 2012. Entre els principals canvis trobem la limitació dels contractes temporals a només dues tipologies, la recuperació de la ultraactivitat indefinida en els convenis col·lectius, la incorporació d’un nou mecanisme ERTE de flexibilitat estructural anomenat RED i la desaparició del contracte per obra i servei.

Altres punts rellevants de la norma

· Els contractes de cobertura temporal de lloc de feina han passat a ser indefinits en tres mesos.

· Possibilitat de superposició entre substitut i substituït podent coincidir les dues figures fins a 15 dies previs a l’absència substituïda.

· Més incidència de sancions a la contractació temporal.

El contracte fix discontinu

La seva aplicació, l’afectació a empreses de treball temporal i empreses de serveis.

Substitució dels contractes per obra o servei

Contracte de circumstàncies de la producció i les seves diferents formes: causes previsibles i causes imprevisibles.

La limitació de contractes temporals

Els encadenaments de contractes a la Reforma laboral.

El salari i conveni regulador en empreses contractistes i sotscontractistes

El conveni col·lectiu d’aplicació serà el de l’activitat concreta que realitza l’empresa. ¿Com establir l’activitat i les condicions del conveni?

Contractes de curta duració i l’increment de les cotitzacions

La modificació de l’article 151 de la Llei de la Seguretat Social suposa un augment de les cotitzacions en els contractes de curta duració. Com són els contractes afectats?

La indemnització en la finalització del contracte fix discontinu

Els criteris per fixar les indemnitzacions quan finalitzen els contractes.

El punt de vista de KPMG
La visió tècnica i sectorial de KPMG
KPMG és una firma líder en serveis professionals d’auditoria, assessorament legal, fiscal, financer i de negoci. Present a 156 països, és considerada una de les Big4.
La contractació temporal dins la Reforma laboral

Coneix en profunditat les modificacions que la Reforma laboral aplica sobre el règim jurídic de la contractació temporal a Espanya. Els dos tipus de contractes permesos i les sancions que poden derivar-se de l’incompliment de la normativa.

El contracte fix discontinu

Les claus per aplicar els contractes fixos discontinus: per a quins treballs estan permesos, amb quins criteris de forma i conveni han de presentar-se, així com el còmput de l’antiguitat dels fixos discontinus.

FAQS
Preguntes freqüents

Es poden encadenar diferents contractes?

Es redueix el llindar de concatenació de contractes temporals per circumstàncies de la producció fins els 18 mesos en un període de 24. Per aquesta concatenació es tindran en compte els contractes a través d’ETT sense que perjudiqui el fet que existeixi una subrogació. A més, i com a gran novetat, també tindrà dret a la condició d’indefinida la persona treballadora que ocupi un lloc que hagi estat ocupat prèviament per un treballador temporal durant 18 mesos en un període de 24. En aquest cas, és important que sigui el mateix lloc de feina.

Quins canvis afecten als treballadors fixos discontinus?

Es fomenta el contracte fix discontinu per a la realització de treballs de naturalesa estacional o activitats de temporada. Treballs que tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats i també en l’àmbit contractes i sotscontractes, coincidint els períodes d’inactivitat en temps de trànsit entre diferents contractes. Addicionalment, l’empresa haurà de comunicar al treballador per escrit, o constar degudament notificat, a la persona interessada amb les condicions precises de la seva incorporació amb l’antelació adequada. Per altra banda, l’empresa també haurà d’elaborar un calendari amb previsions de crida anual o semestral i traslladar-ho a la representació legal dels treballadors.

Quina és la nova regulació de les sancions (LISOS)?

S’incrementen les sancions per frau en la contractació temporal:

  • En el seu grau mínim de 750 a entre 1.000 i 2.000 euros.
  • En el seu grau mitjà dels 1.000 a entre 2.001 i 5.000 euros.
  • En el seu grau màxim dels 7.500 actuals a entre 5.001 i 10.000 euros

Quines són les normes aplicables a la subcontractació i negociació col·lectiva?

Per a la sotscontractació s’aplica el conveni del sector de l’activitat realitzada, si la sotscontracte té un conveni propi s’aplicarà aquest si determina millors condicions salarials que el sectorial que resulti de l’aplicació. Ultraactivitat dels convenis que permet la pròrroga automàtica dels acords laborals fins a l’existència d’un nou pacte sense límit de temps davant la vigència limitada a un any.

Com és el règim d’indemnitzacions per a contractes curts?

Els contractes de duració inferior a 30 dies tenen una cotització addicional que es calcularà multiplicant per tres la quota resultant d’aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura de les contingències comunes. Passarà d’un recàrrec del 40% a més del 100%. Aquest sistema de cotització no s’aplicarà als treballadors inclosos en el Sistema Especial Agrari, el Sistema Especial de Treballadors de la Llar o en el Règim Especial per a la Mineria del Carbó, ni als contractes de substitució.

Assegura’t que compleixes la normativa

Per què és important resoldre els teus dubtes?

La normativa aplica medidas para reducir el empleo temporal, cambios en la negociación colectiva, la subcontratación y los ERTE. Contacta con nosotros a través del formulario o llámanos al 902 18 10 10. Te ofreceremos acompañamiento y asesoramiento.

Truca'ns al

    Tancar

      Contacta